Vestfold Interkommunale Brannvesen IKS er et kommunalt eid selskap etter lov om interkommunale selskaper. Selskapet har som formål å ivareta deltakerkommunenes forpliktelser etter ”Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann og eksplosjonsvernloven) datert 14. Juni 2002, ” Lov om vern mot forurensninger og om avfall” (Forurensningsloven) kap. 6 ”Akutt forurensning” samt Lov om kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og sivilforsvaret § 15 pkt 3 og 4. Vårt oppdrag er et utviklingssamarbeid vedrørende produksjon av moduler for soneinndeling av ressurs/utstyrsdepot - BRISK Safety™ SEKTOR 6, samt leveranse av ulike spesialtilpassede BRISK Safety™ PVC produkter. Beredskapskoordinator: Andrew Wright

Visuell
Visuell 1
Visuell 2
Visuell 3